ΜΕφΑθ 210/2021 [Κύρια και επικουρική καταγγελία]

Κύρια και επικουρική καταγγελία. Άκυρη
η καταγγελία για λόγους εκδικητικότητας

 

ΜΕφΑθ 210/2021 Τμ. 3ο

Κύρια και επικουρική καταγγελία. Σαφής και αναμφίβολη βούληση του καταγγέλλοντος να λύσει μονομερώς τη σύμβαση εργασίας. Δεν επιτρέπεται, κατʼ αρχήν, αίρεση στην καταγγελία καθώς δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τη λήξη ή όχι της σύμβασης. Οι διατάξεις για την αίρεση δεν έχουν εφαρμογή στις αιρέσεις δικαίου. Είναι έγκυρη η επικουρική (δεύτερη) καταγγελία εφόσον η κύρια (πρώτη) καταγγελία θα κρινόταν άκυρη από το δικαστήριο. Αν η πρώτη καταγγελία είναι έγκυρη, η δεύτερη δεν έχει καμιά έννομη επιρροή, αν δε είναι άκυρη επιφέρει αυτή το πρώτον τη λύση της σύμβασης. Ακυρότητα (κύριας και επικουρικής) καταγγελίας καθότι συντελέστηκε από εκδικητικά κίνητρα και κατά την διάρκεια άδειας εργαζόμενης. Υπερημερία εργοδότη. Επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας του μισθωτού.