To παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα υπόλοιπα περιεχόμενα του περιοδικού επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τεύχος: 170, Μάϊος 2020
Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενότητα: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, σ. 381
Επόμενο: Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Εκτύπωση άρθρου

Δ. Γαρνέλης, Η μείωση της προκαταβολής φόρου Εισοδήματος - Ένα μέτρο που προϋπήρχε της υγειονομικής κρίσης

Την ώρα που ο συντάκτης γράφει αυτό το άρθρο, έχει αρχίσει να φαίνεται ένα μικρό φως και μία πρώτη διέξοδος από αυτήν την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Μια κρίση η οποία είναι βέβαιο ότι θα αφήσει πίσω της τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και συντρίμμια από τα απομεινάρια των επιχειρήσεων, που εν τέλει, δε θα τα καταφέρουν και θα οδηγηθούν στο κλείσιμο.

Όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο έτσι και στη χώρα μας έχουν ανακοινωθεί σημαντικά χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, να μείνουν ζωντανές οι ελληνικές επιχειρήσεις και άρα να μειωθεί και το μέγεθος της αναπόφευκτα αυξανόμενης ανεργίας.

Αυτή η πρωτοφανή υγειονομική κρίση, εκτός από τις χιλιάδες των ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν, ανέδειξε και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, την ανεπάρκεια των συστημάτων υγείας όλων των χωρών και φυσικά και την αποτυχία όλων των οικονομικών συστημάτων που μέχρι σήμερα είχαν εφαρμοστεί. Το σίγουρο είναι ότι πλέον, μετά από όλη αυτήν την καταστροφή, υπάρχει αναγκαιότητα να επανασχεδιαστούν εκτός από τα εθνικά συστήματα υγείας και τα οικονομικά συστήματα που εφαρμόζονται. Ο επανασχεδιασμός, αναγκαίο είναι, να αφορά σε προτάσεις και προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων τα οποία όμως πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλους τους εθνικούς, κατ αρχήν, φορολογικούς και αναπτυξιακούς νόμους. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, να υπάρχει σχετική πρόνοια για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων στα πλαίσια πάντα του εφικτού. Όλο αυτό μπορεί να ακούγεται ιδανικό, μπορεί και ουτοπία, ωστόσο είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να υπάρξει προσαρμογή στις νέες συνθήκες παγκοσμίως.

Ευκαιρίας δοθείσης, και εξειδικεύοντας στην ελληνική επικράτεια, ο ελληνικός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013 ), στα άρθρα 70 και 71 προβλέπει ότι, σε περίπτωση ύπαρξης μείωσης του εισοδήματός του, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του από τη φορολογική αρχή, τη μείωση του φόρου που του είχε βεβαιωθεί σύμφωνα με το άρθρο 69, σχετικά με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, στο άρθρο 69 του Ν 4172/2013 αναφέρεται ότι, με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό.

Στη συνέχεια, το άρθρο 70 του Ν 4172/2013 (Μείωση του προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα), εξειδικεύει και προβλέπει ότι, σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Προκειμένου να εκτιμηθεί η μείωση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου φορολογικού έτους.

γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που υποβλήθηκε και υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να ανακοινώνει στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι το εισόδημα μειώθηκε πραγματικά κατά το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου, με τη μείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόμενες δόσεις που οφείλονται. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει τις, από τη λήξη της προθεσμίας και μετά, απαιτητές δόσεις του φόρου μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων του, όπως αυτό αναφέρεται στην αίτηση που υπέβαλε για τον σκοπό αυτό, με επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόμενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του. Αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον μειωθεί ο φόρος μειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου. Ακολούθως, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος στο άρθρο 71 (Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων) αναφέρεται ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού. Τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται με βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70. Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.

Οι διατάξεις, του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή για τις εταιρείες που μετασχηματίζονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία ή διασπώνται, για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάμενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μετατρέπονται σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, για τα νομικά πρόσωπα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου, σε άλλο νομικό πρόσωπο, και τέλος, για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη ανωνύμων εταιρειών, που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων.

Είναι πασιφανές και βέβαιο ότι στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης την οποία διανύουμε, όλες οι προϋποθέσεις των παραπάνω άρθρων αποδεικνύονται αυτομάτως από την ένταξη των επιχειρήσεων, μέσω των κωδικών δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), στις αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που έχουν δημοσιευθεί. Αυτό ενδεχομένως να επιτρέπει και αυτόματους χειρισμούς έκπτωσης, για λογαριασμό των επιχειρήσεων. Άποψη του συντάκτη είναι ότι η βελτιστοποίηση στην πηγή, των όσων ήδη αναφέρει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013 ) θα ήταν ιδανικό εργαλείο για την τόνωση ρευστότητας των επιχειρήσεων και με χαμηλό διαχειριστικό κόστος. Διότι, όπως έλεγε και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι:

"Εκείνος που μπορεί να πάει στην πηγή, δεν χρειάζεται να πάει στη στάμνα".

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.