ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Συγγραφέας: Κ. Στεφάνου, Χρ. Γκόρτσος
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 752+XXIV
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60.00 Φυσικά πρόσωπα
€70.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας διεθνοποίησης των οικονομικών συναλλαγών και της προσφυγής των κρατών στη διεθνή οικονομική συνεργασία, μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών.

Πρόκειται για μία επίκαιρη και συστηματική μελέτη του διεθνούς οικονομικού δικαίου.

Στην αρχή,  παρουσιάζεται το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου, με βάση τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί κατά την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), τη Συμφωνία για τη γεωργία, τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και τη Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.

Στη συνέχεια,  εξετάζεται το δίκαιο των διεθνών επενδύσεων και ειδικότερα η έννοια της ξένης επένδυσης, οι ρυθμίσεις των Συμφωνιών GATS και TRIMS, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη Συμφωνία TRIPS, η δομή και λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου για το Διακανονισμό των Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) και η Πολυμερής Σύμβαση Εγγύησης Επενδύσεων (MIGA).

Στο τέλος,  παρατίθενται ρυθμίσεις σχετικές με το διεθνές νομισματικό και πιστωτικό δίκαιο και ιδιαίτερα η δομή του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στα διεθνή διακυβερνητικά fora (G-10, G-7, G-20), στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, καθώς και στις πηγές του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου (κώδικες καλών πρακτικών, αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, διεθνή λογιστικά πρότυπα).

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η δομή και λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και παρουσιάζεται το διεθνές τραπεζικό δίκαιο με έμφαση στην τραπεζική εποπτεία, που ασκείται μέσω της Επιτροπής της Βασιλείας.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, αλλοδαπή και ελληνική, διαδικτυακούς τόπους, καθώς και παραρτήματα με το πλήρες κείμενο των συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των σχετικών με τη διεθνή τραπεζική εποπτεία εκθέσεων.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για κάθε μελετητή του διεθνούς οικονομικού δικαίου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
1.1. Τα βασικά πορίσματα της θεωρίας του διεθνούς εμπορίουΣελ. ..12
1.1.1. Η δικαιολογητική βάση του διεθνούς εμπορίουΣελ. 12
1.1.2. Η εξάρτηση από το διεθνές εμπόριοΣελ. 14
1.1.3. Παγκοσμιοποίηση και περιφερειακή ολοκλήρωσηΣελ. 16
1.2. Οι εμπορικές πολιτικές των κρατώνΣελ. 18
1.2.1. Ο κλασσικός προστατευτισμόςΣελ. 18
1.2.2. Ο δασμολογικός αφοπλισμόςΣελ. 20
1.2.2.1. Οι απαρχές του δασμολογικού αφοπλισμούΣελ. 20
1.2.2.2. Οι έξη πρώτοι γύροι πολυμερών διαπραγματεύσεωνΣελ. 23
1.2.2.3. Ο 7ος γύρος πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 23
1.2.2.4. Ο 8ος γύρος πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 24
1.2.2.5. Συνολική αποτίμηση των πολυμερών δασμολογικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 26
1.2.3. Ο νεοπροστατευτισμόςΣελ. 26
1.2.3.1. Τελωνειακές ρυθμίσειςΣελ. 27
1.2.3.2. Εσωτερικοί φραγμοί στο εμπόριο (behind-the-border barriers)Σελ. 28
1.2.3.3. Τεχνικά εμπόδιαΣελ. 28
1.2.3.4. Μέτρα εμπορικής άμυναςΣελ. 30
1.3. Κριτική αξιολόγηση: Η προβληματική των διεθνών καθεστώτωνΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡO ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠOΡΙΟΥ 
2.1. Γενικά χαρακτηριστικά του ΠΟΕΣελ. 39
2.1.1. Φύση, συγκρότηση του ΠΟΕΣελ. 39
2.1.2. Σκοποί, καθήκοντα του ΠΟΕΣελ. 40
2.1.3. Δομή του ΠΟΕΣελ. 41
2.1.3.1. Υπουργική ΣυνδιάσκεψηΣελ. 41
2.1.3.2. Γενικό ΣυμβούλιοΣελ. 41
2.1.3.3. ΓραμματείαΣελ. 42
2.1.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεωνΣελ. 42
2.2. Μηχανισμός επισκόπησης της εμπορικής πολιτικήςΣελ. 44
2.2.1. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 44
2.2.2. Περιοδικότητα των επισκοπήσεωνΣελ. 44
2.3. Μηχανισμός επίλυσης διαφορώνΣελ. 45
2.3.1. Οι αδυναμίες του προηγούμενου συστήματοςΣελ. 45
2.3.2. Η αρχή της προηγούμενης διαβούλευσηςΣελ. 46
2.3.3 Ομάδες εμπειρογνωμόνων / ειδικών (πάνελ)Σελ. 46
2.3.4. Δευτεροβάθμιο Δικαιοδοτικό ΌργανοΣελ. 47
2.3.5. Αξιολόγηση των εκθέσεων από το Όργανο Επίλυσης ΔιαφορώνΣελ. 47
2.3.6. Υλοποίηση των συστάσεωνΣελ. 48
2.3.6.1. ΣυμμόρφωσηΣελ. 48
2.3.6.2. Παροχή αντισταθμιστικών ανταλλαγμάτωνΣελ. 48
2.3.6.3. Έγκριση αντιποίνωνΣελ. 48
2.4. Ο ΠΟΕ ως φορέας διεξαγωγής πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 50
2.4.1. Η δυναμική των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 50
2.4.2. Το πρόγραμμα εργασίας του ΠΟΕ μετά τις Διασκέψεις της Doha (2001) και του Cancun (2003) και οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της 31/7 Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
ΠρολεγόμεναΣελ. 55
3.1. Θεμελιώδεις αρχές της ΓΣΔΕ / GATTΣελ. 56
3.1.1. Αρχές γενικής εφαρμογήςΣελ. 56
3.1.1.1. Η αρχή της προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας αποκλειστικά μέσω δασμώνΣελ. 57
3.1.1.2. Η αρχή του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ)Σελ. 59
3.1.1.3. Η αρχή της εθνικής μεταχείρισηςΣελ. 64
3.1.1.4. Η αρχή της διαφάνειαςΣελ. 65
3.1.2. Αρχές που διέπουν τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσειςΣελ. 66
3.1.2.1. Η αρχή της μείωσης και παγιοποίησης των δασμώνΣελ. 66
3.1.2.2. Η αρχή των αμοιβαίων παραχωρήσεωνΣελ. 67
3.1.3. Αρχές που εφαρμόζονται στην προσφυγή σε ρήτρες διασφάλισης και στην έγκριση περιφερειακών εμπορικών διευθετήσεων - Η αρχή της προσφοράς αντισταθμιστικών ανταλλαγμάτωνΣελ. 69
3.2. Ειδικές ρυθμίσεις της ΓΣΔΕ / GATT και ερμηνευτικές συμφωνίεςΣελ. 69
3.2.1. Ειδικές ρυθμίσεις και συμφωνίες για τελωνειακά θέματαΣελ. 69
3.2.1.1. Τελωνειακή εκτίμηση της αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτωνΣελ. 69
3.2.1.2. Έλεγχος πριν από τη φόρτωση (Preshipment inspection)Σελ. 70
3.2.1.3. Κανόνες καταγωγήςΣελ. 71
3.2.1.4. Διαδικασίες χορήγησης αδειών εισαγωγήςΣελ. 72
3.2.2. Ειδικές ρυθμίσεις και συμφωνίες για τους εσωτερικούς φραγμούς στο εμπόριο (behind-the-border barriers)Σελ. 73
3.2.3. Ειδικές ρυθμίσεις και συμφωνίες για την άμυνα κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικώνΣελ. 75
3.2.3.1. Η Συμφωνία για τα μέτρα αντιντάμπιγκΣελ. 75
3.2.3.2. Η Συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτραΣελ. 76
3.2.4. Ειδικές εξαιρέσεις και ρήτρες διασφάλισηςΣελ. 78
3.2.4.1. Ειδικές εξαιρέσεις για λόγους ισοζυγίου πληρωμώνΣελ. 78
3.2.4.2. Μέτρα διασφάλισης για την προστασία της εγχώριας παραγωγήςΣελ. 79
3.2.4.3. Μέτρα διασφάλισης για λόγους οικονομικής ανάπτυξης: Ειδική ευελιξία παρεχόμενη σε αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 83
3.3. Αναστολή υποχρεώσεωνΣελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 
4.1. Σκοποί και πεδίο εφαρμογής της ΣυμφωνίαςΣελ. 85
4.2. Πρόσβαση στις ξένες αγορέςΣελ. 87
4.2.1. ΔασμοποίησηΣελ. 87
4.2.2. Υποχρεώσεις αναφορικά με την τρέχουσα και την ελάχιστη πρόσβαση στην αγοράΣελ. 87
4.2.2.1. Παροχή τρέχουσας πρόσβασης στην αγοράΣελ. 88
4.2.2.2. Παροχή ελάχιστης πρόσβασης στην αγοράΣελ. 88
4.2.3. Ειδικές ρήτρες διασφάλισηςΣελ. 89
4.2.4. Δασμολογικές μειώσειςΣελ. 89
4.2.5. Παγιοποίηση δασμώνΣελ. 90
4.2.6. Παροχή ευελιξίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: Ανάληψη υποχρεώσεων μόνο ως προς τα ανώτατα όρια δασμώνΣελ. 90
4.3. Μέτρα εξωτερικής στήριξηςΣελ. 90
4.4. Μέτρα εσωτερικής στήριξηςΣελ. 91
4.4.1 Ενισχύσεις του πράσινου καταλόγουΣελ. 92
4.4.2 Ενισχύσεις του μπλε καταλόγουΣελ. 92
4.4.3 Ενισχύσεις του πορτοκαλί / κεχριμπαρένιου (amber) καταλόγουΣελ. 93
4.5. Ρήτρα ειρήνηςΣελ. 94
4.6. Ειδικές ρυθμίσεις για τις χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς ειδών διατροφήςΣελ. 94
4.7. Πρόσφατες εξελίξειςΣελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
5.1. Tο περιεχόμενο της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών: Συνολική θεώρησηΣελ. 99
5.1.1. Η Γενική Συμφωνία ως πυλώνας του Π.Ο.Ε.Σελ. 99
5.1.2. Η δομή της ΣυμφωνίαςΣελ. 99
5.2. Το πεδίο εφαρμογής της ΣυμφωνίαςΣελ. 101
5.2.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 101
5.2.2. Ειδικά: η έννοια των “συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών”Σελ. 103
5.3. Οι γενικές υποχρεώσεις των μελώνΣελ. 104
5.3.1. Η ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτουςΣελ. 104
5.3.1.1. Ο κανόναςΣελ. 104
5.3.1.1.1. Ορισμένες βασικές έννοιεςΣελ. 104
5.3.1.1.2. Το περιεχόμενο της ρήτραςΣελ. 106
5.3.1.2. Οι αποκλίσειςΣελ. 106
5.3.1.2.1. Μόνιμες απαλλαγέςΣελ. 106
5.3.1.2.2. Προσωρινή απαλλαγή: Ο κατάλογος απαλλαγών από τις υποχρεώσεις του άρθρου IIΣελ. 107
5.3.2. Διαφάνεια μέτρωνΣελ. 108
5.4. Οι ειδικές δεσμεύσεις των μελώνΣελ. 110
5.4.1.Κατηγορίες ειδικών δεσμεύσεωνΣελ. 110
5.4.1.1. Πρόσβαση στην αγοράΣελ. 110
5.4.1.2. Εθνική μεταχείρισηΣελ. 111
5.4.1.3. Πρόσθετες ειδικές δεσμεύσειςΣελ. 112
5.4.2. Οι πίνακες ειδικών δεσμεύσεωνΣελ. 112
5.5. Ειδικά: οι ρυθμίσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΣελ. 113
5.5.1. Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεωνΣελ. 113
5.5.2. Το περιεχόμενο των διατάξεων του Πρώτου ΠαραρτήματοςΣελ. 114
5.5.2.1. Πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιεςΣελ. 114
5.5.2.2. Ειδικές διατάξεις αναφορικά με τις γενικές υποχρεώσεις και τις ειδικές δεσμεύσεις των μελώνΣελ. 116
5.5.2.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 116
5.5.2.2.2. Αποκλίσεις από τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτουςΣελ. 117
5.5.2.2.2.1. Κανόνες ελέγχου και εποπτείας του τραπεζικού συστήματοςΣελ. 117
5.5.2.2.2.2. Αναγνώριση μέτρων άλλων μελώνΣελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
6.1. Σκοπός, πεδίο εφαρμογήςΣελ. 119
6.2. Ουσιαστικές ρυθμίσειςΣελ. 121
6.3. Λειτουργικές ρυθμίσειςΣελ. 121
6.4. Ενδυνάμωση της διαφάνειας των αποφάσεωνΣελ. 121
6.5. Ελεγκτικές διαδικασίεςΣελ. 122
6.6. Ειδικές ρυθμίσεις για τα αναπτυσσόμενα κράτηΣελ. 122
6.7. Διαπραγματεύσεις για βελτιώσεις της ΣυμφωνίαςΣελ. 123
6.8. Οι δημόσιες συμβάσεις υπό το πρίσμα των διατάξεων της GATSΣελ. 124
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ TRIMS 
7.1. ΓενικάΣελ. 127
7.2. Ορολογικές αποσαφηνίσεις των εννοιών «ξένη επένδυση» και «αλλοδαπός επενδυτής»Σελ. 127
7.2.1. Η έννοια της ξένης επένδυσηςΣελ. 127
7.2.2. Η έννοια του αλλοδαπού επενδυτήΣελ. 129
7.3. Μέτρα μεταχείρισης αλλοδαπώνΣελ. 130
7.3.1. ΓενικάΣελ. 130
7.3.2. Τα σχετικά μέτρα μεταχείρισης αλλοδαπώνΣελ. 130
7.3.2.1. Το μέτρο της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτουςΣελ. 130
7.3.2.2. Το μέτρο της εθνικής μεταχείρισηςΣελ. 132
7.3.3. Το απόλυτο μέτρο μεταχείρισηςΣελ. 133
7.4. Οι ρυθμίσεις της Συμφωνίας GATSΣελ. 136
7.4.1. ΓενικάΣελ. 136
7.4.2. Εξέταση της σχέσης που διέπει τις ξένες επενδύσεις και τη Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)Σελ. 136
7.5. Οι ειδικές ρυθμίσεις της Συμφωνίας TRIMSΣελ. 137
7.5.1. ΓενικάΣελ. 137
7.5.2. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου TRIMsΣελ. 137
7.5.3. Οι διαπραγματεύσεις των Συμβαλλομένων ΜερώνΣελ. 138
7.5.4. Οι ρυθμίσεις της Συμφωνίας TRIMsΣελ. 140
7.5.4.1. Η βασική ρύθμιση της Συμφωνίας TRIMs141Σελ. 140
7.5.4.2. Οι λοιπές διατάξεις – ρυθμίσειςΣελ. 141
7.6. Επιλογικές παρατηρήσεις – ΣυμπεράσματαΣελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ TRIPS 
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 143
8.1. Μέτρα μεταχείρισης αλλοδαπώνΣελ. 144
8.1.1. Ελάχιστο κανονιστικό πλαίσιο προστασίαςΣελ. 144
8.1.2. Η αρχή της εθνικής μεταχείρισηςΣελ. 145
8.1.3. Η αρχή της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτουςΣελ. 146
8.2. Η αντιμετώπιση των μονοπωλίων εισαγωγήςΣελ. 147
8.2.1. Παράλληλες εισαγωγέςΣελ. 147
8.2.2. Αναγκαστικές άδειες εκμετάλλευσηςΣελ. 148
8.3. Πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη Συμφωνία TRIPsΣελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
9.1. ΕισαγωγήΣελ. 153
9.2. Η θεσμική διαιτησίαΣελ. 154
9.3. Γενικά στοιχεία για την ICSID – ορισμόςΣελ. 155
9.3.1. Ιστορικά στοιχείαΣελ. 155
9.3.2. Μέλη της ICSIDΣελ. 156
9.3.3. Υπαγωγή στη διαιτησία της ICSIDΣελ. 156
9.4. Καινοτομίες της διαιτησίας υπό την αιγίδα της ICSIDΣελ. 158
9.4.1. Η απαγόρευση στα κράτη-μέλη της Συνθήκης της άσκησης διπλωματικής προστασίαςΣελ. 158
9.4.2. Ο Ακυρωτικός ΜηχανισμόςΣελ. 158
9.4.3. Ο Πρόσθετος (ή Συμπληρωματικός) ΜηχανισμόςΣελ. 159
9.4.4. Το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την εκδίκαση διαφορών στο πλαίσιο της ICSIDΣελ. 159
9.5. Αξιολόγηση της λειτουργίας της ICSIDΣελ. 162
9.5.1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υπαγωγής στη συνθήκηΣελ. 162
9.5.1.1. ΠλεονεκτήματαΣελ. 162
9.5.1.2. ΜειονεκτήματαΣελ. 162
9.5.2. Προοπτικές για το μέλλονΣελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤO Η ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
10.1. ΕισαγωγήΣελ. 165
10.2. Γενικά στοιχεία για τη MIGAΣελ. 165
10.2.1. Ορισμός της MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)Σελ. 165
10.2.2. Ιστορικά στοιχείαΣελ. 166
10.2.3. ΜέληΣελ. 167
10.2.4. ΣτόχοςΣελ. 168
10.2.5. Μέσα για την υλοποίηση του στόχουΣελ. 168
10.2.6. Οφέλη για τις χώρες υποδοχήςΣελ. 168
10.2.7. Δομή της ΣύμβασηςΣελ. 169
10.2.8. Όργανα της MIGAΣελ. 170
10.2.9. Κεφάλαιο της MIGAΣελ. 170
10.3. Στοιχεία που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψηΣελ. 171
10.3.1. Καλυπτόμενοι κίνδυνοιΣελ. 171
10.3.2. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επενδυτέςΣελ. 172
10.3.3. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η επένδυσηΣελ. 173
10.3.4. Χρονική διάρκεια της εγγύησηςΣελ. 174
10.3.5. Κλάδοι που καλύπτονται από εγγύηση της MIGAΣελ. 174
10.3.6. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνουΣελ. 174
10.3.7. Όριο εγγύησης ανά χώραΣελ. 174
10.3.8. Όριο εγγύησης ανά επενδυτικό σχέδιοΣελ. 175
10.4. Συνεργασία της MIGA με άλλους ασφαλιστικούς φορείςΣελ. 175
10.5. Επίλυση διαφορώνΣελ. 175
10.6. Παροχή τεχνικής υποστήριξηςΣελ. 176
10.7. Online πληροφόρηση για επενδυτικές ευκαιρίεςΣελ. 176
10.8. Κριτική της MIGAΣελ. 176
10.9. ΕπίμετροΣελ. 179
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
11.1. Εννοιολογική οριοθέτησηΣελ. 183
11.1.1. Νομισματικό σύστημα και χρηματοπιστωτικό σύστημαΣελ. 183
11.1.1.1. Η εθνική διάστασηΣελ. 183
11.1.1.2. Η διεθνής διάστασηΣελ. 184
11.1.2. Η αρχιτεκτονική του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματοςΣελ. 185
11.1.2.1. Η εθνική διάστασηΣελ. 185
11.1.2.2. Η διεθνής διάστασηΣελ. 194
11.2. Η μετάβαση από την παραδοσιακή στη νέα διεθνή αρχιτεκτονική του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματοςΣελ. 197
11.2.1. Τα συστατικά στοιχεία της παραδοσιακής (μεταπολεμικής) διεθνούς αρχιτεκτονικήςΣελ. 197
11.2.2. Το νέο περιβάλλον λειτουργίας του νομισματικού και του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά το 1970Σελ. 199
11.2.2.1. Η μεταβολή των όρων λειτουργίας του μεταπολεμικού συστήματοςΣελ. 199
11.2.2.2. Η αυξημένη σημασία της έκθεσης σε κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 201
11.2.2.3. Ο ανασχεδιασμός από τα κράτη της εθνικής τους αρχιτεκτονικήςΣελ. 206
11.2.3. Τα συστατικά στοιχεία της νέας διεθνούς αρχιτεκτονικήςΣελ. 206
11.3. Η θεσμική διακυβέρνηση της νέας διεθνούς αρχιτεκτονικής του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 211
11.3.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 211
11.3.2 Διεθνή διακυβερνητικά foraΣελ. 214
11.3.2.1. To G-10Σελ. 214
11.3.2.2. To G-7Σελ. 214
11.3.2.3. To G-20Σελ. 215
11.3.3. Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοίΣελ. 216
11.3.3.1. Η Τράπεζα Διεθνών ΔιακανονισμώνΣελ. 216
11.3.3.2. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και ΑνάπτυξηςΣελ. 216
11.3.4. Διεθνή fora με τη συμμετοχή εθνικών αρχών ή άλλων διεθνών foraΣελ. 216
11.3.4.1. Η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 216
11.3.4.2. Η Διεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτικών ΑρχώνΣελ. 217
11.3.4.3. Το Κοινό Φόρουμ για τους Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους Ετερογενών ΔραστηριοτήτωνΣελ. 217
11.3.4.4. Η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και ΔιακανονισμούΣελ. 218
11.3.4.5. Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςΣελ. 218
11.3.4.6. Η Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό ΣύστημαΣελ. 219
11.3.4.7. Η Διεθνής Ένωση Συστημάτων Εγγύησης ΚαταθέσεωνΣελ. 220
11.3.5. Το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής ΣταθερότηταςΣελ. 220
11.3.6. Ιδιωτικοί φορείςΣελ. 223
11.3.6.1. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΣελ. 223
11.3.6.2. Η Διεθνής Ομοσπονδία ΛογιστώνΣελ. 223
11.4. Οι πηγές του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού δικαίουΣελ. 223
11.4.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 223
11.4.2. Η Συλλογή του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής ΣταθερότηταςΣελ. 224
11.4.2.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 224
11.4.2.2. Κώδικες που αφορούν τη μακροοικονομική πολιτική των κρατών και τη διαφάνεια των παρεχομένων στοιχείωνΣελ. 225
11.4.2.2.1. Κώδικας καλών πρακτικών αναφορικά με τη διαφάνεια στη νομισματική και τη χρηματοπιστωτική πολιτική (Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies)Σελ. 225
11.4.2.2.2. Κώδικας καλών πρακτικών αναφορικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια (Code of Good Practices in Fiscal Transparency)Σελ. 226
11.4.2.2.3. Πρότυπο διάχυσης ειδικών στοιχείων και πρότυπο διάχυσης γενικών στοιχείων (Special Data Dissemination Standard (S.D.D.S.) and General Data Dissemination Standard (G.D.D.S.))Σελ. 226
11.4.2.3. Κώδικες που αφορούν τις θεσμικές υποδομές και τις υποδομές των αγορώνΣελ. 226
11.4.2.3.1. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης (Principles of Corporate Governance)Σελ. 226
11.4.2.3.2. Διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards (IAS))Σελ. 227
11.4.2.3.3. Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Standards on Auditing (ISA))Σελ. 227
11.4.2.3.4. Βασικές αρχές για συστημικά σημαντικά συστήματα πληρωμών (Core Principles for Systemically Important Payment Systems)Σελ. 227
11.4.2.3.5. Συστάσεις για συστήματα διακανονισμού κινητών αξιών (Recommendations for Securities Settlement Systems)Σελ. 228
11.4.2.3.6. Σαράντα συστάσεις της FATF/ 8 ειδικές συστάσεις για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force/8 Special Recommendations Against Terrorist Financing)Σελ. 228
11.4.2.4. Κώδικες που αφορούν τη ρυθμιστική παρέμβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματοςΣελ. 228
11.4.2.4.1. Βασικές αρχές για αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία (Core Principles for Effective Banking Supervision)Σελ. 228
11.4.2.4.2. Στόχοι και αρχές ρυθμιστικής παρέμβασης στις κεφαλαιαγορές (Objectives and Principles of Securities Regulation)Σελ. 229
11.4.2.4.3. Βασικές αρχές ιδιωτικής ασφάλισης (Insurance Core Principles)Σελ. 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
12.1. Δομή και λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού ΤαμείουΣελ. 231
12.1.1. Ίδρυση, καταστατικό και έδραΣελ. 231
12.1.1.1. ΊδρυσηΣελ. 231
12.1.1.2. ΚαταστατικόΣελ. 232
12.1.1.3. ΈδραΣελ. 233
12.1.2. ΜέληΣελ. 233
12.1.3. Όργανα και ΕπιτροπέςΣελ. 233
12.1.3.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 234
12.1.3.2. Το Συμβούλιο ΔιοικητώνΣελ. 234
12.1.3.3. Το Εκτελεστικό ΣυμβούλιοΣελ. 235
12.1.3.4. Ο Διευθύνων ΣύμβουλοςΣελ. 236
12.1.3.5. Η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοπιστωτική ΕπιτροπήΣελ. 236
12.1.3.6. Η Επιτροπή ΑνάπτυξηςΣελ. 237
12.1.4. Λογιστική απεικόνιση συναλλαγώνΣελ. 238
12.1.4.1. Λογιστική κατάσταση της Γενικής ΔιεύθυνσηςΣελ. 238
12.1.4.1.1. Λογαριασμός γενικών πόρωνΣελ. 238
12.1.4.1.1.1.Γενική περιγραφήΣελ. 238
12.1.4.1.1.2.Τα μερίδια των κρατών μελών (quotas)Σελ. 239
12.1.4.1.1.3.Δανεισμός του Δ.Ν.Τ.Σελ. 240
12.1.4.1.2. Λογαριασμός ειδικής εκταμίευσηςΣελ. 241
12.1.4.2. Λογιστική κατάσταση της Διεύθυνσης Ειδικών Τραβηκτικών ΔικαιωμάτωνΣελ. 242
12.1.4.3. Λογαριασμοί υπό διαχείρισηΣελ. 242
12.2. Σκοποί του Διεθνούς Νομισματικού ΤαμείουΣελ. 243
12.2.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 243
12.2.2. Παρακολούθηση του διεθνούς συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιώνΣελ. 244
12.2.2.1. Η περίοδος των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιώνΣελ. 244
12.2.2.2. Η περίοδος μετά τη μετάβαση στο καθεστώς των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιώνΣελ. 245
12.2.2.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 245
12.2.2.2.2. Γενικές υποχρεώσεις κρατών μελώνΣελ. 246
12.2.2.2.3. Παρακολούθηση της συναλλαγματικής πολιτικής των κρατών μελώνΣελ. 247
12.2.2.2.4. Ειδικά: το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού ΤομέαΣελ. 248
12.2.2.2.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 248
12.2.2.2.4.2. Η διαδικασία αξιολόγησηςΣελ. 249
12.2.3. Χρηματοδοτική ενίσχυση κρατών μελώνΣελ. 250
12.2.3.1. Γενικές αρχέςΣελ. 250
12.2.3.1.1. Δικαιούχοι χρηματοδοτικής ενίσχυσηςΣελ. 250
12.2.3.1.2. Το κριτήριο της «ανάγκης του ισοζυγίου πληρωμών»Σελ. 250
12.2.3.1.3. Όροι οικονομικής πολιτικήςΣελ. 251
12.2.3.1.4. Διαθεσιμότητα πόρωνΣελ. 252
12.2.3.1.5. Διάρκεια χρηματοδοτικής ενίσχυσηςΣελ. 252
12.2.3.1.6. Νόμισμα και επιτόκιοΣελ. 252
12.2.3.1.7. Όρια χρηματοδοτικής ενίσχυσηςΣελ. 252
12.2.3.2. Μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσηςΣελ. 253
12.2.3.2.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 253
12.2.3.2.2. Τακτικές διευκολύνσειςΣελ. 254
12.2.3.2.3. Ειδικές διευκολύνσειςΣελ. 255
12.2.4. Συμβολή στη δημιουργία ενός πολυμερούς συστήματος διεθνών πληρωμώνΣελ. 256
12.2.5. Τεχνική βοήθειαΣελ. 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
13.1 Σύνθεση, νομική φύση και στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική ΕποπτείαΣελ. 259
13.1.1. Η σύνθεση και η νομική φύση της Επιτροπής της ΒασιλείαςΣελ. 259
13.1.2. Οι στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας και τα μέσα υλοποίησής τουςΣελ. 262
13.1.2.1. Συνολική θεώρησηΣελ. 262
13.1.2.2. Ο κύριος στόχος: συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματοςΣελ. 263
13.1.2.2.1. Περιεχόμενο του στόχουΣελ. 263
13.1.2.2.1.1. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην προσφυγή στη διεθνή συνεργασία μεταξύ των τραπεζικών εποπτικών αρχώνΣελ. 263
13.1.2.2.1.2. Οι άξονες της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής της ΒασιλείαςΣελ. 264
13.1.2.2.1.3. Πτυχές του κύριου στόχου που δεν εμπίπτουν στο έργο της Επιτροπής της ΒασιλείαςΣελ. 265
13.1.2.2.2. Μέσα υλοποίησης του στόχουΣελ. 267
13.1.2.3. Οι επικουρικοί στόχοιΣελ. 269
13.1.2.3.1. Διασφάλιση ανταγωνιστικής ισότητας μεταξύ διεθνών τραπεζώνΣελ. 269
13.1.2.3.1.1. Περιεχόμενο του στόχουΣελ. 269
13.1.2.3.1.2. Μέσα υλοποίησης του στόχουΣελ. 269
13.1.2.3.2. Διασφάλιση ανταγωνιστικής ισότητας μεταξύ διεθνών τραπεζών και διεθνών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 270
13.1.2.3.2.1. Περιεχόμενο του στόχουΣελ. 270
13.1.2.3.2.2. Μέσα υλοποίησης του στόχουΣελ. 270
13.1.2.3.3. Διατύπωση θέσεων σε λοιπά θέματαΣελ. 270
13.1.2.3.3.1. Περιεχόμενο του στόχουΣελ. 270
13.1.2.3.3.2. Μέσα υλοποίησης του στόχουΣελ. 271
13.1.2.3.3.2.1.Διαφάνεια συναλλαγώνΣελ. 271
13.1.2.3.3.2.2. Λογιστική απεικόνιση τραπεζικών συναλλαγώνΣελ. 271
13.1.2.3.3.2.3. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίαςΣελ. 272
13.1.3. Ειδικά: οι εκθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας που αφορούν τη σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήματοςΣελ. 273
13.1.3.1. Διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχώνΣελ. 273
13.1.3.1.1. Κατανομή αρμοδιοτήτων και συνεργασία μεταξύ τραπεζικών εποπτικών αρχώνΣελ. 273
13.1.3.1.2. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τραπεζικών εποπτικών αρχών και αρχών που εποπτεύουν επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 275
13.1.3.2. Μέθοδοι προληπτικής εποπτείας τραπεζώνΣελ. 275
13.1.3.2.1. Εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειαςΣελ. 275
13.1.3.2.1.1. Το Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basle Capital Accord, 1988)Σελ. 275
13.1.3.2.1.2. Η Τροποποίηση του Συμφώνου της Βασιλείας (Amendment to the Basle Capital Accord, 1996)Σελ. 277
13.1.3.2.1.3. Το Νέο Σύμφωνο Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (2004)Σελ. 277
13.1.3.2.2. Εσωτερικός έλεγχος τραπεζώνΣελ. 279
13.1.3.3. Διαχείριση κινδύνωνΣελ. 280
13.1.3.4. Υποβολή στοιχείων από τις τράπεζες στις εποπτικές αρχέςΣελ. 281
13.1.3.5. Βασικές αρχές για την άσκηση προληπτικής εποπτείαςΣελ. 282
13.1.3.6. Συμπληρωματική προληπτική εποπτεία χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτωνΣελ. 283
13.2. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την άσκηση προληπτικής εποπτείας σε διεθνείς τράπεζες και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχώνΣελ. 284
13.2.1. Συνολική θεώρηση του κανονιστικού πλαισίουΣελ. 284
13.2.1.1. Το Κονκορδάτο της Βασιλείας (1975) και η αναθεώρησή του (1983)Σελ. 284
13.2.1.1.1. Το αρχικό Κονκορδάτο της ΒασιλείαςΣελ. 284
13.2.1.1.2. Το Αναθεωρημένο Κονκορδάτο της ΒασιλείαςΣελ. 285
13.2.1.2. Μεταγενέστερες συμπληρώσεις του Αναθεωρημένου ΚονκορδάτουΣελ. 286
13.2.1.2.1. Η έκθεση «Information flows between banking supervisory authorities» (1990)Σελ. 286
13.2.1.2.2. Η έκθεση «Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments» (1992)Σελ. 287
13.2.1.2.3. Η έκθεση «The Supervision of Cross-border Banking» (1996)Σελ. 287
13.2.2. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ εποπτικών αρχών για την προληπτική εποπτεία διεθνών τραπεζώνΣελ. 287
13.2.2.1. Προληπτική εποπτεία αλλοδαπών υποκαταστημάτων διεθνών τραπεζώνΣελ. 287
13.2.2.2. Προληπτική εποπτεία αλλοδαπών θυγατρικών τραπεζικών επιχειρήσεων διεθνών τραπεζώνΣελ. 289
13.2.2.2.1. Κατανομή αρμοδιοτήτωνΣελ. 289
13.2.2.2.2. Ειδικά: η αρχή της άσκησης προληπτικής εποπτείας σε ενοποιημένη βάσηΣελ. 289
13.2.2.3. Προληπτική εποπτεία τραπεζικών κοινοπραξιώνΣελ. 290
13.2.3. Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχώνΣελ. 290
13.2.3.1. Η έκθεση του 1990Σελ. 290
13.2.3.1.1. Συνολική θεώρηση των συστάσεωνΣελ. 290
13.2.3.1.2. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αλλοδαπές εγκαταστάσεις διεθνών τραπεζώνΣελ. 291
13.2.3.1.3. Πληροφοριακές ανάγκες των εποπτικών αρχώνΣελ. 292
13.2.3.1.3.1.Εποπτικές αρχές του κράτους καταγωγήςΣελ. 292
13.2.3.1.3.2. Εποπτικές αρχές του κράτους υποδοχήςΣελ. 293
13.2.3.1.4. ʼρση τραπεζικού απορρήτουΣελ. 293
13.2.3.1.5. Ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτώνΣελ. 294
13.2.3.2. Η έκθεση του 1992Σελ. 294
13.2.3.2.1. Τα τέσσερα πρότυπα ελάχιστου περιεχομένουΣελ. 294
13.2.3.2.2. Οι υποχρεώσεις των εποπτικών αρχών του κράτους υποδοχήςΣελ. 295
13.2.3.3. Οι συστάσεις της έκθεσης του 1996Σελ. 296
13.3. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για τον υπολογισμό και την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζώνΣελ. 297
13.3.1. Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεωνΣελ. 297
13.3.1.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνουΣελ. 297
13.3.1.1.1. Χαρτοφυλάκιο υπολογισμούΣελ. 297
13.3.1.1.2. Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνοΣελ. 297
13.3.1.1.2.1. Οι αρχικές διατάξειςΣελ. 297
13.3.1.1.2.2. Οι διατάξεις του Νέου ΣυμφώνουΣελ. 298
13.3.1.1.3 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησηςΣελ. 299
13.3.1.2. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράςΣελ. 299
13.3.1.2.1. Χαρτοφυλάκιο υπολογισμούΣελ. 299
13.3.1.2.2. Προσδιορισμός της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνοΣελ. 300
(α) Κίνδυνος θέσηςΣελ. 300
(β) Συναλλαγματικός κίνδυνοςΣελ. 301
(γ) Κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε βασικά εμπορεύματαΣελ. 302
13.3.1.2.3 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησηςΣελ. 302
(α) Κίνδυνος θέσηςΣελ. 303
(β) Συναλλαγματικός κίνδυνοςΣελ. 303
(γ) Κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε βασικά εμπορεύματαΣελ. 304
13.3.1.3. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνουΣελ. 304
13.3.2 Εκπλήρωση κεφαλαιακών απαιτήσεωνΣελ. 305
(α) Ο βασικός ορισμός των ιδίων κεφαλαίωνΣελ. 305
(β) Ο εναλλακτικός ορισμός των ιδίων κεφαλαίωνΣελ. 306
13.3.3. Ο δεύτερος πυλώνας του Νέου ΣυμφώνουΣελ. 306
13.3.4. Ο τρίτος πυλώνας του Νέου ΣυμφώνουΣελ. 307
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Γενικά έργαΣελ. 311
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 312
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
Πρωτογενείς πηγέςΣελ. 315
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 316
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
Πρωτογενείς πηγέςΣελ. 319
Βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 320
Διευθύνσεις στο ΔιαδίκτυοΣελ. 326
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΣελ. 331
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 1994Σελ. 345
Μνημόνιο Συμφωνίας για την ερμηνεία του άρθρου II, παράγραφος 1, στοιχείο (β) της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994Σελ. 348
Μνημόνιο Συμφωνίας για την ερμηνεία του άρθρου XVII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994Σελ. 349
Μνημόνιο Συμφωνίας για τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμώνΣελ. 351
Μνημόνιο Συμφωνίας για την ερμηνεία του άρθρου XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994Σελ. 356
Μνημόνιο Συμφωνίας για την τήρηση των απαλλαγών από υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994Σελ. 360
Μνημόνιο Συμφωνίας για την ερμηνεία του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994Σελ. 361
Πρωτόκολλο του Μαρακές που προσαρτάται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994Σελ. 363
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 1947Σελ. 366
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 426
Παράρτημα για τις απαλλαγές από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο IIΣελ. 451
Παράρτημα για την κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες βάσει της ΣυμφωνίαςΣελ. 452
Παράρτημα για τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορώνΣελ. 453
Παράρτημα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίεςΣελ. 455
Δεύτερο παράρτημα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίεςΣελ. 459
Παράρτημα για τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορώνΣελ. 459
Παράρτημα για τις τηλεπικοινωνίεςΣελ. 460
Παράρτημα για τις διαπραγματεύσεις στον τομέα των βασικών τηλεπικοινωνιώνΣελ. 465
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΣελ. 466
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝΣελ. 501
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΣελ. 528
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΣελ. 581
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝΣελ. 663
Report on the supervision of banks’ foreign establishments (Concordat) (1975)Σελ. 664
Principles for the supervision of banks’ foreign establishments (1983)Σελ. 668
Information flows between banking supervisory authorities (1990)Σελ. 674
Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments (1992)Σελ. 684
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΣελ. 691
International convergence of capital measurement and capital standards (July 1988, updated to April 1998)Σελ. 692
Overview of the Amendment to the Capital Accord to incorporate market risksΣελ. 719
Overview of the new Basel Capital AccordΣελ. 730
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.