ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2014

Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης
  • Έκδοση: 2014
  • Σελίδες: 174
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€19.00 Φυσικά πρόσωπα
€29.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Τα Οικονομικά Μαθηματικά, ως γνωστικό αντικείμενο, περιέχουν στην έννοιά τους, το σύνολο των πράξεων και υπολογισμών που διενεργούνται, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα συγκεκριμένων και εξειδικευμένων εμπορικών συναλλαγών, στο πλαίσιο της κινητικότητας και της δραστηριότητας του ευρύτερου επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

Το βιβλίο «Οικονομικά Μαθηματικά - Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις» βρίσκει ουσιαστική εφαρμογή στην απόδοση των χρηματικών καταθέσεων μέσω του τοκισμού τους και στην εναλλακτική τοποθέτησή τους σε κάποια επενδυτική δραστηριότητα, στη λήψη δανείου και στο ύψος του χρηματοοικονομικού του κόστους, στη δυνατότητα χρηματοδοτικής αξιοποίησης των αξιογράφων (συναλλαγματικών - επιταγών) από τον κομιστή τους, καθώς και στη σύγκριση των κεφαλαιακών τοποθετήσεων.

Το περιεχόμενο αναλύεται σε έξι κεφάλαια: Aπλός τόκος, Προεξόφληση, Ισοδύναμες συναλλαγματικές, Ανατοκισμός, Χρηματοσειρές (Ράντες) και Δάνεια. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι Οικονομικοί Πίνακες για τον εύκολο υπολογισμό των μαθηματικών τύπων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επίλυση των προβλημάτων. Παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα, ώστε να διευκρινίζεται η διαδικασία μαθηματικής εφαρμογής των δεδομένων και να απλοποιούνται οι αριθμητικές πράξεις.

Η έκδοση «Οικονομικά Μαθηματικά - Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις» έχει στόχο να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και τις πληροφορίες σε σπουδαστές του κλάδου των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τις ανάγκες του αντίστοιχου εκπαιδευτικού μαθήματος, καθώς και σε όσους ασχολούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συνειδητοποιούν τις καθημερινές καταχωρίσεις στα συστήματα των H/Y και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να επαληθεύσουν τις αριθμητικές πράξεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για να προχωρήσουν σε επεξηγήσεις.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Α. ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ  
1. Ο τόκος των χρηματικών κεφαλαίωνΣελ. 1
2. Υπολογισμός του απλού τόκουΣελ. 4
2.1. Εύρεση του τόκου, του κεφαλαίου, του χρόνου και του επιτοκίουΣελ. 4
2.2. Υπολογισμός των τοκοφόρων ημερώνΣελ. 7
2.3. Ο Τοκάριθμος και ο Σταθερός ΔιαιρέτηςΣελ. 7
2.4. Το μέσο επιτόκιοΣελ. 9
2.5. Κεφάλαιο αυξημένο ή ελαττωμένο κατά τον τόκο τουΣελ. 11
3. Ασκήσεις απλού τόκου προς λύσηΣελ. 12
Β. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ  
1. Προεξόφληση (Υφαίρεση)Σελ. 19
1.1. Εσωτερικό προεξόφλημαΣελ. 19
1.2. Εξωτερικό προεξόφλημαΣελ. 21
2. Η συναλλαγματική και το γραμμάτιο σε διαταγήΣελ. 22
3. Η αξία της συναλλαγματικής κατά την προεξόφλησηΣελ. 24
4. Προεξόφληση όταν υπολογίζονται και έξοδαΣελ. 25
5. Πινάκιο προεξόφλησηςΣελ. 26
6. Εύρεση πραγματικού επιτοκίου προεξόφλησηςΣελ. 28
7. Ασκήσεις προεξόφλησης προς λύσηΣελ. 28
Γ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  
1. Γενικά για τις ισοδύναμες συναλλαγματικέςΣελ. 33
2. Ισοδυναμία συναλλαγματικώνΣελ. 34
3. Ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικήςΣελ. 39
3.1. Εποχή ισοδυναμίας η ημέρα υπολογισμούΣελ. 39
3.2. Εποχή ισοδυναμίας η κοινή λήξηΣελ. 40
4. Κοινή λήξη συναλλαγματικώνΣελ. 41
5. Μέση λήξη συναλλαγματικώνΣελ. 42
6. Ασκήσεις ισοδυναμίας και κοινής λήξης, προς λύσηΣελ. 43
Δ. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ  
1. Η έννοια του ΑνατοκισμούΣελ. 47
2. Ορισμοί στον ανατοκισμό και χρήση των πινάκωνΣελ. 49
2.1. Ο γενικός μαθηματικός τύπος του ανατοκισμούΣελ. 50
3. Εύρεση των μεγεθών του ανατοκισμούΣελ. 53
3.1. Εύρεση της τελικής αξίας κεφαλαίου για χρονικό διάστημα στο οποίο περιέχεται και κλάσμα περιόδουΣελ. 53
3.2. Εύρεση του αρχικού κεφαλαίου όταν είναι γνωστή η τελική αξία αυτούΣελ. 54
3.3. Εύρεση του χρόνουΣελ. 56
3.4. Εύρεση του επιτοκίουΣελ. 58
4. Ανάλογο και Ισοδύναμο ΕπιτόκιοΣελ. 59
4.1. Ανάλογο ΕπιτόκιοΣελ. 59
4.2. Ισοδύναμο ΕπιτόκιοΣελ. 60
5. Ασκήσεις ανατοκισμού προς λύσηΣελ. 62
Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ (ΡΑΝΤΕΣ)  
1. Ορισμοί και σύμβολα χρηματοσειρώνΣελ. 67
2. Σταθερή και ληξιπρόθεσμη χρηματοσειράΣελ. 69
2.1. Εύρεση της τελικής αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και ληξιπρόθεσμηΣελ. 69
2.2. Εύρεση της αρχικής ή παρούσας αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και ληξιπρόθεσμηΣελ. 72
2.3. Εύρεση του όρου ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράςΣελ. 74
2.4. Εύρεση του πλήθους των όρων ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράςΣελ. 75
2.5. Εύρεση του επιτοκίου ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράςΣελ. 77
3. Σταθερή και προκαταβλητέα χρηματοσειράΣελ. 77
3.1. Εύρεση της τελικής αξίας χρηματοσειράς που είναι σταθερή και προκαταβλητέαΣελ. 77
3.2. Εύρεση της αρχικής αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και προκαταβλητέαΣελ. 79
4. Ασκήσεις στις χρηματοσειρέςΣελ. 80
ΣΤ. ΔΑΝΕΙΑ  
1. Δανεισμός επιχειρήσεωνΣελ. 85
2. Μεταχρονολογημένες επιταγέςΣελ. 86
3. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια - Έντοκα γραμμάτιαΣελ. 88
4. Δάνεια ενιαία, εξοφλητέα εντός ορισμένου χρόνου τοκοχρεολυτικώς με ίσα τοκοχρεολύσιαΣελ. 94
4.1. Εύρεση του τοκοχρεολυσίουΣελ. 94
4.2. ΠαρατηρήσειςΣελ. 95
5. Συστήματα χρεολυσίαςΣελ. 96
5.1. Σύστημα σταθερού χρεολυσίουΣελ. 96
5.2. Σύστημα προοδευτικού χρεολυσίουΣελ. 97
5.3. Περαιτέρω ανάλυση του συστήματος του προοδευτικού χρεολυσίουΣελ. 98
5.4. Μέθοδος των δύο επιτοκίωνΣελ. 102
6. Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια σε ιδιώτεςΣελ. 103
7. Δάνεια που χορηγούνται με τίτλους (ομολογίες)Σελ. 104
7.1. Βασικές οικονομικές έννοιεςΣελ. 104
7.2. Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχέςΣελ. 105
7.3. Ομολογίες με συμμετοχή στα κέρδηΣελ. 106
7.4. Διακρίσεις ομολογιώνΣελ. 106
7.5. Δάνεια με ομολογίες που εξοφλούνται τοκοχρεολυτικώς στο άρτιοΣελ. 107
7.6. Δάνεια με ομολογίες, που εξοφλούνται τοκοχρεολυτικώς, σε τιμή διαφορετική από το άρτιοΣελ. 113
8. Ασκήσεις επί των δανείωνΣελ. 116
Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
Για την λύση των προβλημάτων των Μακροπρόθεσμων Οικονομικών Πράξεων (Ανατοκισμού, Χρηματοσειρών, Δανείων)  
Πίνακας Α: Τιμές της παράστασης (1 + i)n 
Τελική αξία μίας (1) νομισματικής μονάδας ανατοκιζόμενης επί 1, 2, 3, 4, ... 50 περιόδους ανατοκισμούΣελ. 123
Πίνακας Α1: Τιμές της παράστασης (1 + i) μ 
12 
Τελική αξία μίας (1) νομισματικής μονάδας ανατοκιζόμενης επί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 δωδέκατα της περιόδου ανατοκισμούΣελ. 129
Πίνακας Β: Τιμές της παράστασης 1 (1 + i)n 
Παρούσα αξία (1) μίας νομισματικής μονάδας προεξοφλούμενης με ανατοκισμό 1, 2, 3, 4, ... 50 περιόδους ανατοκισμού, πριν από την λήξη τηςΣελ. 133
Πίνακας Γ: Τιμές της παράστασης (1 + i)n - 1 i 
Τελική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) από 1-50, καταβαλλόμενης στο τέλος κάθε περιόδου ανατοκισμούΣελ. 139
Πίνακας Γ1: Τιμές της παράστασης (1 + i) x (1 + i)n - 1 i 
Τελική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) από 1-50, καταβαλλόμενης στην αρχή κάθε περιόδου ανατοκισμούΣελ. 145
Πίνακας Δ: Τιμές της παράστασης (1 + i)n - 1 i χ (1 + i)n 
Αρχική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) 1-50, καταβαλλόμενης στο τέλος κάθε περιόδου ανατοκισμούΣελ. 151
Πίνακας E: Τιμές της παράστασης i (1 + i)n - 1 
Χρεολύσιο που καταβάλλεται στο τέλος κάθε περιόδου (1-50) ανατοκισμού και εξοφλεί δάνειο μίας (1) νομισματικής μονάδαςΣελ. 157
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.