ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Γενικό Μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις
  • Διεύθυνση Σειράς: Κ. Στεφάνου, Χρ. Γκόρτσος
  • Συγγραφέας: Χρ. Γκόρτσος
  • Έκδοση: 2014
  • Σελίδες: 446
  • Σχήμα:17 Χ 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το εγχειρίδιο «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης» πραγματεύεται το Δίκαιο της ΟΝΕ, έναν εξαιρετικά δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο του ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου, ιδίως μετά την εκδήλωση της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη. Το έργο δομείται σε πέντε μείζονες ενότητες, και ειδικότερα:

α) Ενότητα Ι: Ο ορισμός του Δικαίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι πηγές του, β) Ενότητα ΙΙ: Η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, γ) Ενότητα ΙΙΙ: Κοινές διατάξεις για την Οικονομική και τη Νομισματική Ένωση, δ) Ενότητα IV: Δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, και ε) Ενότητα V: Τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο τέλος του εγχειριδίου παρατίθεται Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένες βασικές πηγές του Δικαίου της ΟΝΕ και συγκεκριμένα: α) οι συναφείς διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, β) οι συναφείς διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, δ) η Διακυβερνητική Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism”, “ESM”), και ε) ο Κανονισμός 1024/2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η μελέτη απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε νομικούς που ασχολούνται επιστημονικά ή επαγγελματικά με την εν λόγω θεματική ενότητα, καθώς και σε οικονομολόγους.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΝΟΤΗΤΑ Ι  
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ  
Α. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ως βάση του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
1. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση 
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1
1.2 Η έκθεση της Επιτροπής DelorsΣελ. 4
1.2.1 Οι προτάσεις της έκθεσηςΣελ. 4
1.2.2 Η πολιτική υιοθέτηση των προτάσεων της έκθεσηςΣελ. 5
1.3 Οι θεμελιώδεις επιλογές της Συνθήκης του ΜάαστριχτΣελ. 6
2. Η επιλογή για παράλληλη προώθηση των διαδικασιών νομισματικής και οικονομικής ενοποίησης 
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 7
2.2 Ορισμός της οικονομικής και νομισματικής ένωσηςΣελ. 9
2.2.1 Η νομισματική ένωσηΣελ. 9
2.2.1.1 Έννοια και περιεχόμενοΣελ. 9
2.2.1.2 Η ανάγκη διαμόρφωσης υπερεθνικών δομώνΣελ. 10
2.2.2 Η οικονομική ένωσηΣελ. 11
2.3 Ορισμός του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσηςΣελ. 12
Β. To πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο ως πηγή του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
1. Συνολική θεώρησηΣελ. 14
2. Οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 1992 και οι επελθούσες τροποποιήσεις με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 
2.1 Οι διατάξεις της ΣΕΕ (1992)Σελ. 15
2.2 Οι διατάξεις της ΣΕΕΣελ. 15
3. Οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι επελθούσες τροποποιήσεις με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 
3.1 Οι διατάξεις της ΣΕΚΣελ. 17
3.1.1 Οι βασικές διατάξειςΣελ. 17
3.1.1.1 Συνολική θεώρησηΣελ. 17
3.1.1.2 Ειδικά: το Κεφάλαιο 2: «νομισματική πολιτική»Σελ. 17
3.1.1.3 Ειδικά: το Κεφάλαιο 3: «θεσμικές διατάξεις»Σελ. 19
3.1.1.4 Χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής των διατάξεων των Κεφαλαίων 2 και 3Σελ. 20
3.1.2 Λοιπές διατάξειςΣελ. 21
3.2 Οι διατάξεις της ΣΛΕΕΣελ. 27
3.2.1 Οι βασικές διατάξειςΣελ. 27
3.2.1.1 Διατάξεις περιλαμβανόμενες σε θεμελιώδη άρθρα της ΣΛΕΕΣελ. 27
3.2.1.2 To "corpus" των διατάξεων της ΣΛΕΕ Σελ. 28
3.2.2 Λοιπές διατάξειςΣελ. 34
4. Το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ 
4.1 Το Πρωτόκολλο που ήταν προσαρτημένο στη ΣΕΚΣελ. 35
4.1.1 Η δομή του ΚαταστατικούΣελ. 35
4.1.2 Διαδικασίες τροποποίησης άρθρων του ΚαταστατικούΣελ. 36
4.1.2.1 Η βασική διαδικασίαΣελ. 36
4.1.2.2 Η απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού 
(α) Οι διαδικαστικές προϋποθέσειςΣελ. 36
(β) Το πεδίο εφαρμογήςΣελ. 37
4.1.2.3 Η ειδική απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 10.2 του ΚαταστατικούΣελ. 39
4.2 Το Πρωτόκολλο που είναι προσαρτημένο στη ΣΛΕΕ και στη ΣΕΕΣελ. 40
4.2.1 Η δομή του ΚαταστατικούΣελ. 40
4.2.2 Διαδικασίες τροποποίησης του ΚαταστατικούΣελ. 40
4.2.2.1 Η βασική διαδικασίαΣελ. 40
4.2.2.2 Η απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης άρθρων του ΚαταστατικούΣελ. 40
4.2.2.3 Η ειδική απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 10.2 του ΚαταστατικούΣελ. 41
5. Τα λοιπά Πρωτόκολλα και η ισχύς τους μετά τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
5.1 Πρωτόκολλα που ήταν προσαρτημένα στη ΣΕΚΣελ. 42
5.2 Πρωτόκολλα που ήταν προσαρτημένα σε περισσότερες ΣυνθήκεςΣελ. 44
6. ΔηλώσειςΣελ. 45
Γ. Νομικές πράξεις του παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου ως πηγές του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
1. Συνολική θεώρησηΣελ. 47
2. Η «συμπληρωματική νομοθεσία» του ΣυμβουλίουΣελ. 48
2.1 Οι διατάξεις της ΣΕΚΣελ. 48
2.1.1 Οι διαδικαστικές προϋποθέσειςΣελ. 48
2.1.2 Το πεδίο εφαρμογήςΣελ. 49
2.2 Οι διατάξεις της ΣΛΕΕΣελ. 50
3. Οι λοιπές νομικές πράξεις του παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου 
3.1 Νομικές πράξεις βάσει της ΣΕΚΣελ. 53
3.2 Νομικές πράξεις βάσει της ΣΛΕΕΣελ. 55
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ  
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ  
Α. Η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ 
1. Τα δύο πρώτα στάδια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 57
1.2 Το πρώτο στάδιοΣελ. 58
1.3 Το δεύτερο στάδιοΣελ. 60
1.3.1 Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 60
1.3.2 Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό ΊδρυμαΣελ. 61
1.3.2.1 Ίδρυση, σύνθεση και διοίκησηΣελ. 61
1.3.2.2 Καθήκοντα του ΕΝΙΣελ. 61
(α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 62
(β) Προετοιμασία για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕΣελ. 63
(γ) Άλλα κύρια καθήκονταΣελ. 65
(δ) Συμβουλευτικά καθήκονταΣελ. 66
(ε) Λειτουργικά και τεχνικά καθήκονταΣελ. 67
1.3.3 Η Νομισματική ΕπιτροπήΣελ. 67
1.3.3.1 Σύνθεση Σελ. 67
1.3.3.2 ΚαθήκονταΣελ. 68
2. Η διαδικασία μετάβασης στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
2.1 Ο καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης του τρίτου σταδίου Σελ. 68
2.1.1 Οι διατάξεις της ΣυνθήκηςΣελ. 68
2.1.2 Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΜαδρίτηςΣελ. 69
2.2 Η υιοθετηθείσα διαδικασίαΣελ. 70
2.2.1 Οι διατάξεις της ΣΕΚΣελ. 70
2.2.2 Οι εκθέσεις της Επιτροπής και του ΕΝΙΣελ. 70
2.2.2.1 Το περιεχόμενο των εκθέσεωνΣελ. 70
2.2.2.2 Ειδικότερα: τα κριτήρια οικονομικής σύγκλισηςΣελ. 72
(α) Σταθερότητα τιμώνΣελ. 72
(β) Δημοσιονομική κατάσταση χωρίς υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμαΣελ. 73
(γ) Συμμετοχή στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΕΝΣΣελ. 74
(δ) Σύγκλιση επιτοκίωνΣελ. 74
2.2.3 Η Σύσταση του ΣυμβουλίουΣελ. 74
2.2.4 Η Απόφαση του Συμβουλίου σε επίπεδο Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεωνΣελ. 75
2.3 Ενέργειες μετά τη λήψη της απόφασης για την έναρξη του τρίτου σταδίουΣελ. 78
2.3.1 Συνολική θεώρησηΣελ. 78
2.3.2 Θέσπιση συμπληρωματικής νομοθεσίας Σελ. 78
2.3.3 Διορισμός των αρχικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤΣελ. 82
2.3.4 Θεσμικές διευθετήσειςΣελ. 84
2.3.5 Καθορισμός των αμετάκλητα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιώνΣελ. 84
2.3.6 Λήψη μέτρων για την ταχεία εισαγωγή του ευρώΣελ. 86
Β. Η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 88
2. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες 
2.1 Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής (1995)Σελ. 89
2.2 Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης (1995)Σελ. 89
3. Το παράγωγο δίκαιο 
3.1 Κανονισμοί του ΣυμβουλίουΣελ. 92
3.2 Συστάσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 94
3.3 Νομικές πράξεις της ΕΚΤΣελ. 95
3.4 Αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με νομισματικές σχέσεις με τρίτες χώρεςΣελ. 95
3.4.1 Αποφάσεις που αφορούν συμφωνίες περί νομισματικών σχέσεων με τρίτες χώρεςΣελ. 95
3.4.2 Αποφάσεις που αφορούν τα υπερπόντια εδάφη της ΓαλλίαςΣελ. 97
3.4.3 Αποφάσεις που αφορούν διεθνείς συναλλαγματικές σχέσειςΣελ. 98
4. Ειδικά: οι διατάξεις των Κανονισμών 1103/97 και 974/98 του Συμβουλίου 
4.1 Το νομισματικό καθεστώς κατά τη μεταβατική περίοδο (1999-2001)Σελ. 101
4.1.1 Η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων των συμμετεχόντων κρατών μελών και του ECU από το ευρώΣελ. 101
4.1.1.1 Η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων Σελ. 101
4.1.1.2 Η αντικατάσταση του ECU Σελ. 102
4.1.2 Χρήμα με αναγκαστική κυκλοφορίαΣελ. 102
4.1.3 Η χρήση του ευρώ και των εθνικών νομισματικών μονάδωνΣελ. 103
4.1.3.1 Η αρχή της νομικής ισοδυναμίας ανάμεσα στις εθνικές νομισματικές μονάδες των συμμετεχόντων κρατών μελών και τη νομισματική μονάδα ευρώΣελ. 103
4.1.3.2 Η αρχή της προαιρετικότητας αναφορικά με τη χρήση του ευρώΣελ. 104
(α) ΠεριεχόμενοΣελ. 104
(β) ΕξαιρέσειςΣελ. 105
4.1.4 Η αρχή της συνέχειας των νομικών πράξεων ως προς τους λοιπούς όρους τους, πέραν του νομίσματος στο οποίο ήταν συνομολογημένεςΣελ. 107
4.1.4.1 Νομικές πράξεις διεπόμενες από το δίκαιο συμμετέχοντος κράτους μέλουςΣελ. 107
4.1.4.2 Νομικές πράξεις διεπόμενες από το δίκαιο τρίτης χώρας Σελ. 108
4.1.5 Κανόνες μετατροπής χρηματικών ποσών και στρογγυλοποίησηςΣελ. 109
4.2 Το νομισματικό καθεστώς μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδουΣελ. 111
4.2.1 Οι μεταβολές σε σχέση με τη μεταβατική περίοδοΣελ. 111
4.2.2 Η περίοδος παράλληλης κυκλοφορίαςΣελ. 112
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ  
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
A. Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ 
1. Ειδική κανονιστική εξουσία του Συμβουλίου για τη συμβολή στην ορθή λειτουργία της ΟΝΕ 
1.1 Οι ουσιαστικές διατάξειςΣελ. 117
1.2 Οι διαδικαστικές ρυθμίσειςΣελ. 118
1.3 Προσθήκη νέας διάταξηςΣελ. 119
2. Ειδικές ρυθμίσεις για τις συνεδριάσεις των υπουργών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ: θεσμοθέτηση της ΕυρωομάδαςΣελ. 120
3. Κοινές θέσεις και διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικές διασκέψεις 
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 121
3.2 Καθορισμός κοινών θέσεων της Ένωσης σχετικά με ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ΟΝΕ στο πλαίσιο των αρμοδίων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και διασκέψεωνΣελ. 122
3.2.1 Οι ουσιαστικές διατάξειςΣελ. 122
3.2.2 Οι διαδικαστικές ρυθμίσειςΣελ. 123
3.3 Εξασφάλιση ενιαίας εκπροσώπησης της Ένωσης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικές διασκέψειςΣελ. 123
3.3.1 Οι ουσιαστικές διατάξειςΣελ. 123
3.3.2 Οι διαδικαστικές ρυθμίσειςΣελ. 124
4. Ειδική κανονιστική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων αναγκαίων για τη χρήση του ευρώΣελ. 125
B. Οι διατάξεις για τα κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση 
1. Συνολική θεώρησηΣελ. 126
2. Το καθεστώς της παρέκκλισης 
2.1 Γενικές διατάξειςΣελ. 127
2.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 127
2.1.2 Διατάξεις για την οικονομική ένωση (στοιχεία (α)-(β))Σελ. 127
2.1.3 Διατάξεις για τη νομισματική ένωση (στοιχεία (γ)-(η))Σελ. 128
2.1.4 Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (στοιχεία (θ)-(ι)) Σελ. 130
2.2 Αναστολή δικαιώματος ψήφου εκπροσώπων των κρατών μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση στο Συμβούλιο Σελ. 130
2.3 Τα άρθρα 143 και 144 της ΣΛΕΕΣελ. 130
2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 130
2.3.2 Παροχή αμοιβαίας συνδρομής Σελ. 131
2.3.3 Λήψη μέτρων διασφάλισης με την άδεια της ΕπιτροπήςΣελ. 133
2.3.4 Λήψη μέτρων διασφάλισης χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΕπιτροπήςΣελ. 133
2.3.4.1 ΠροϋποθέσειςΣελ. 133
2.3.4.2 Ενέργειες των ενωσιακών οργάνωνΣελ. 134
3. Ο νέος μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών 
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 136
3.2 Οι όροι λειτουργίας του νέου μηχανισμούΣελ. 137
4. Το ειδικό καθεστώς της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 
4.1 Το καθεστώς της ΔανίαςΣελ. 138
4.2 Το καθεστώς του Ηνωμένου ΒασιλείουΣελ. 138
5. Κατάργηση του καθεστώτος παρέκκλισηςΣελ. 142
Γ. Θεσμικές διατάξεις 
1. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
1.1 Θεσμική θεμελίωση Σελ. 145
1.2 ΣύνθεσηΣελ. 146
1.4 ΚαθήκονταΣελ. 148
2. Εξουσία δράσης του Συμβουλίου και των κρατών μελών σε περίπτωση «αδράνειας» της ΕπιτροπήςΣελ. 151
ΕΝΟΤΗΤΑ IV  
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
1. Η σύνθεση του ΕΣΚΤΣελ. 155
2. Η νομική φύση του ΕΣΚΤΣελ. 156
3. Οι στόχοι του ΕΣΚΤ 
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 156
3.2 Η σταθερότητα των τιμών και η σημασία τηςΣελ. 157
3.2.1 Συνολική θεώρησηΣελ. 157
3.2.2 Ο ποσοτικός ορισμός της σταθερότητας των τιμώνΣελ. 158
3.2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 158
3.2.2.2 Τα χαρακτηριστικά του ορισμούΣελ. 158
3.2.2.3 Ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμόςΣελ. 159
4. Οι χρηματοοικονομικές διατάξεις του ΕΣΚΤ 
4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 160
4.2 Κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζώνΣελ. 161
4.2.1 Ορισμός και μέθοδοι υπολογισμούΣελ. 161
4.2.1.1 Το πρωτογενές δίκαιοΣελ. 161
4.2.1.2 Το παράγωγο δίκαιοΣελ. 162
4.2.2 Διαδικασία κατανομής Σελ. 162
4.3 Κατανομή καθαρών κερδών και ζημιών της ΕΚΤΣελ. 162
4.3.1 Κατανομή καθαρών κερδών Σελ. 162
4.3.2 Κατανομή ζημιώνΣελ. 163
Β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 164
2. Η ΕΚΤ: νομική προσωπικότητα - έδρα - προνόμια και ασυλίες 
2.1 Νομική προσωπικότηταΣελ. 165
2.2 ΈδραΣελ. 165
2.3 Προνόμια και ασυλίεςΣελ. 165
3. Κανονιστική αρμοδιότητα των οργάνων της ΕΚΤ 
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 166
3.1.1 Οι κατηγορίες των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: συνολική θεώρησηΣελ. 166
3.1.2 Εξουσία επιβολής κυρώσεωνΣελ. 167
3.2 Οι νομικές πράξεις βάσει των διατάξεων της ΣΛΕΕΣελ. 167
3.2.1 ΚανονισμοίΣελ. 167
3.2.2 ΑποφάσειςΣελ. 169
3.2.3 ΣυστάσειςΣελ. 169
3.2.4 ΓνώμεςΣελ. 170
3.3 Οι νομικές πράξεις βάσει των διατάξεων του ΚαταστατικούΣελ. 173
3.3.1 Κατευθυντήριες Γραμμές Σελ. 173
3.3.2 Οδηγίες Σελ. 173
3.3.3 Εσωτερικές ΑποφάσειςΣελ. 174
Γ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες 
1. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ 
1.1 Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ως αναπόσπαστο τμήμα του ΕΣΚΤΣελ. 175
1.2 Συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εθνικής κεντρικής τράπεζας με δεσμευτικές νομικές πράξεις Σελ. 177
1.3 Σχέση ΕΚΤ και εθνικών κεντρικών τραπεζών: η αρχή της αποκέντρωσηςΣελ. 177
1.4 Εξουσία εκτέλεσης αυτόνομων λειτουργιώνΣελ. 177
2. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση 
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 178
2.2 Οι επιμέρους παρεκκλίσειςΣελ. 179
2.3 Η θέση στο ΕΣΚΤΣελ. 181
Δ. Η ένταξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
1. Συνολική θεώρησηΣελ. 184
2. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών - μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
2.1 Οι διαστάσεις της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζώνΣελ. 184
2.2 Θεσμική ανεξαρτησίαΣελ. 185
2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 185
2.2.2 Η απαγόρευση που επιβάλλεται στις κεντρικές τράπεζες και τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων αυτώνΣελ. 186
2.2.2.1 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 186
2.2.2.2 Θεματικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 187
2.2.3 Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και στις κυβερνήσεις των κρατών uελώνΣελ. 187
2.2.3.1 Προσωπικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 187
2.2.3.2 Θεματικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 187
2.3 Λειτουργική ανεξαρτησίαΣελ. 188
2.4 Προσωπική ανεξαρτησίαΣελ. 188
2.4.1 Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΚΤΣελ. 188
2.4.2 Διοικητές εθνικών κεντρικών τραπεζών Σελ. 188
2.5 Οικονομική ανεξαρτησία: το κεφάλαιο της ΕΚΤΣελ. 189
2.5.1 Εγγραφή στο κεφάλαιοΣελ. 189
2.5.1.1 Οι μεριδιούχοι του κεφαλαίουΣελ. 189
2.5.1.2 Η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο 
(Α) Το πρωτογενές δίκαιοΣελ. 189
(Β) Το παράγωγο δίκαιοΣελ. 190
2.5.2 Καταβολή εγγεγραμμένου κεφαλαίουΣελ. 193
2.5.2.1 Κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώΣελ. 193
2.5.2.2 Κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλισηΣελ. 193
2.5.3 Ιδιότητες μεριδίωνΣελ. 194
2.5.4 Αύξηση κεφαλαίουΣελ. 195
3. Η λογοδοσία της ΕΚΤΣελ. 195
4. «Διαθεσμική επικοινωνία» της ΕΚΤ με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΈνωσηςΣελ. 196
5. Δημοσίευση και έλεγχος των χρηματοοικονομικών λογαριασμών του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ 
5.1 Δημοσίευση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤΣελ. 197
5.2 Έλεγχος των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζώνΣελ. 198
6. Δικαστικός έλεγχοςΣελ. 198
ΕΝΟΤΗΤΑ V  
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 199
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Σύνθεση του οργάνου και εξουσίες του Προέδρου 
1.1 ΣύνθεσηΣελ. 201
1.2 Εξουσίες του Προέδρου Σελ. 201
2. Αρμοδιότητες 
2.1 Συνολική θεώρησηΣελ. 202
2.2 Έκταση εξουσίας εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή Σελ. 205
3. Οι συνεδριάσεις του οργάνου 
3.1 Πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανταιΣελ. 206
3.2 Συχνότητα συνεδριάσεωνΣελ. 207
3.3 Τόπος συνεδριάσεωνΣελ. 208
3.4 Οργάνωση συνεδριάσεωνΣελ. 208
4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων 
4.1 Δικαίωμα ψήφουΣελ. 209
4.2 ΑπαρτίαΣελ. 210
4.3 Η αρχή της ισοτιμίας της ψήφου και οι εξαιρέσεις τηςΣελ. 210
4.3.1 Το αρχικό καθεστώςΣελ. 210
4.3.2 Το καθεστώς μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 211
4.4 Η αρχή της απλής πλειοψηφίας και οι εξαιρέσεις τηςΣελ. 213
4.5 Ειδικές διαδικασίεςΣελ. 214
Γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
1. Σύνθεση και διάρκεια θητείαςΣελ. 216
2. Αρμοδιότητες 
2.1 Συνολική θεώρησηΣελ. 219
2.2 Εκχώρηση αρμοδιοτήτωνΣελ. 220
3. Οι συνεδριάσεις του οργάνου 
3.1 Πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανταιΣελ. 220
3.2 Συχνότητα συνεδριάσεωνΣελ. 221
3.3 Τόπος συνεδριάσεωνΣελ. 221
3.4 Οργάνωση συνεδριάσεωνΣελ. 222
4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων 
4.1 Δικαίωμα ψήφουΣελ. 222
4.2 ΑπαρτίαΣελ. 223
4.3 Η αρχή της ισοτιμίας της ψήφουΣελ. 223
4.4 Η αρχή της απλής πλειοψηφίας Σελ. 223
4.5 Ειδικές διαδικασίες Σελ. 223
Δ. Το Γενικό Συμβούλιο 
1. ΣύνθεσηΣελ. 224
2. ΑρμοδιότητεςΣελ. 224
3. Οι συνεδριάσεις του οργάνου 
3.1 Πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανταιΣελ. 227
3.2 Συχνότητα συνεδριάσεωνΣελ. 228
3.3 Τόπος συνεδριάσεωνΣελ. 228
3.4 Οργάνωση συνεδριάσεωνΣελ. 229
3.5 Διαδικασία λήψης αποφάσεωνΣελ. 229
3.5.1 Δικαίωμα ψήφουΣελ. 229
3.5.2 ΑπαρτίαΣελ. 229
3.5.3 Η αρχή της ισοτιμίας της ψήφουΣελ. 230
3.5.4 Αρχή της απλής πλειοψηφίας και οι εξαιρέσεις τηςΣελ. 230
3.5.5 Ειδικές διαδικασίεςΣελ. 230
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 231
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
Α. Διατάξεις Πρωτογενούς Δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»)Σελ. 257
Β. Διατάξεις Πρωτογενούς Δικαίου, οι οποίες περιέχονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»)Σελ. 262
Γ. Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών («ΕΣΚΤ») και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»)Σελ. 291
Δ. Διακυβερνητική Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ʽEuropean Stability Mechanismʽ, ʽESMʽ)Σελ. 318
Ε. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 353
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.