Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΣτΕ 2334/2021 [Φορολογική απαλλαγή ενεργειακών προϊόντων]
3.1.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογική απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή (ή τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής) ηλεκτρικής ενέργειας ΣτΕ 2334/2021 Τμ. Β΄ 7μ. Τελωνειακές παραβάσεις. Επιβολή προστίμου και φορολογικών επιβαρύνσεων. Απαλλαγή από τον φόρο των ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συμμόρφωση προς την Οδηγία ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 394/2021 [Έκπτωση δαπάνης παροχής υπηρεσιών]
3.1.2021

Αοριστία τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Έκπτωση δαπανών ΣτΕ 394/2021 Τμ. Β΄ 7μ. Φορολογία εισοδήματος. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Έκπτωση, ως παραγωγικής, δαπάνης που αφορά σε παροχή υπηρεσιών. Για την έκπτωση αρκεί στο σχετικό τιμολόγιο να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, χωρίς να απαιτείται η επί του τιμολογίου μνεία ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΠρΚερκ 114/2022 [Απαλλαγή ΑΕ από τέλη χαρτοσήμου]
3.1.2022

Απαλλαγή ανώνυμης εταιρείας από τα τέλη χαρτοσήμου ΜΔΠρΚερκ 114/2022 Τμ. 2ο Κάθε εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας περί κατάθεσης χρημάτων, χωρίς μνεία της αιτίας της, υπόκειται κατʼ αρχήν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση ή πράξη ...

Tags: Διάφορα
ΣτΕ 148/2022 [Καθορισμός κατώτατου μισθού]
3.1.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Καθορισμός κατώτατου μισθού. Προσαύξηση κατά τριετίες ΣτΕ 148/2022 Τμ. Δ΄ 5μ. Εγκύκλιος περί εφαρμογής τριετιών. Mη εκτελεστή πράξη. Εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού. Άσκηση αίτησης ακυρώσεως της εγκυκλίου από συνδέσμους επιχειρήσεων ως εργοδοτικές οργανώσεις ισχυριζόμενοι ότι υφίστανται οικονομική επιβάρυνση από τον καθορισμό καταβλητέων αποδοχών ...

Tags: ΣτΕ
ΜΕφΠειρ 46/2022 [Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητων υπηρεσιών]
3.1.2022

Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών ΜΕφΠειρ 46/2022 Τμ. 3ο Διαχειριστής κοινωνίας (ξενοδοχειακής μονάδας) ορισθείς με δικαστική απόφαση και μηνιαίο μισθό. Μη υπαγωγή στην έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 N 765/1943 συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει, ...

Tags: ΕφΠειρ
ΜΕφΠειρ 19/2022 [Κατάργηση ρητρών μονιμότητας]
3.1.2022

Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ΝΠΔΔ. Επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Κατάργηση ρητρών μονιμότητας με βάση ΠΥΣ ΜΕφΠειρ 19/2022 Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, έχοντας εξ ορισμού ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών, για τους οποίους πρωτίστως ενδιαφέρεται το Κράτος, αποτελούν κατά κανόνα κατηγορία δημοσίων επιχειρήσεων. Αποφασιστικό στοιχείο για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως ...

Tags: ΕφΠειρ
ΣτΕ 1415/2021 [Αγοραπωλησία ακινήτου ως εισόδημα «άτυπης» εταιρείας]
3.12.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Σύσταση άτυπης εταιρείας. Κέρδος από την αγοραπωλησία ακινήτων. Παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης ΣτΕ 1415/2021 Τμ. Β΄ 5μ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν μπορεί να είναι υποκείμενο φόρου εισοδήματος «άτυπη» εταιρεία. Έσφαλε το δικάσαν διοικητικό εφετείο κρίνοντας ότι μπορούσε να φορολογηθεί το κέρδος από αγοραπωλησία ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΠρΑθ 1024/2022 [Παραβάσεις ΚΒΣ]
3.12.2022

Παραβάσεις ΚΒΣ. Προθεσμία προσφυγής. Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης ΜΔΠρΑθ 1024/2022 Τμ. 30ο Προσφυγή κατά αποφάσεων του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΙΗ΄ Αθηνών με τις οποίες επιβλήθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας ετερόρρυθμης εταιρείας πρόστιμα για παραβάσεις συνιστάμενες: α) στη μη καταχώριση και την ανακριβή καταχώριση στοιχείων εξόδου ...

Tags: ΜΔΠρΑθ
ΜΔΕφΘεσ 16/2022 [Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού]
3.12.2022

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Κοινωνική ασφάλιση. Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ). Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Απόδειξη ΜΔΕφΘεσ 16/2022 Τμ. Δ΄ Σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του εργοδότη της υποχρέωσης αναγραφής στον Πίνακα Προσωπικού των εργαζόμενων επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του, κατʼ εφαρμογή των διατάξεων της υπʼ αριθ. Φ.11321/11115/802/2-6-2014 ...

Tags: ΔΕφΘεσ
ΜΕφΠατρ 5/2022 [Οικειοθελείς παροχές εργοδότη]
3.12.2022

Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Ομαδική ασφάλιση. Χρόνος πλασματικής πλήρωσης αίρεσης ΜΕφΠατρ 5/2022 Ομαδική ασφάλιση είναι η ασφάλιση με την οποία, με μία ασφαλιστική σύμβαση ιδρύονται περισσότερες ασφαλιστικές σχέσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν απέναντι στον ασφαλιστή ένας αντισυμβαλλόμενος και πολλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις υπόκεινται στους ίδιους ...

Tags: Διάφορα
ΣτΕ 714/2021 [Τόκοι αλλοδαπής]
3.11.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Αύξηση εσόδων από τόκους κεφαλαίου στην αλλοδαπή. Ζήτημα αξίωσης προς απόδοση τόκων στο πλαίσιο της διοίκησης αλλοτρίων ΣτΕ 714/2021 Τμ. Β΄ 5μ. Φορολογικές διαφορές. Οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) περί διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής. Απόρριψη προσφυγής. Αίτηση αναίρεσης. Μεταφορά ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΕφΑθ 234/2021 [Φορολογικός έλεγχος]
3.11.2021

Υποχρεώσεις επιτηδευματία για τήρηση εμπορικών βιβλίων. ΜΔΕφΑθ 234/2021 Tμ. 1o ΚΒΣ. Φορολογικός έλεγχος. Επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία. Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων τρίτου φορολογούμενου. Κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης σε τρίτο. Έννοια «τρίτου». Παράλειψη κοινοποίησης έκθεσης κατάσχεσης σε τρίτο. Τυπική πλημμέλεια. Μη επίκληση βλάβης. Μη ακύρωση καταλογιστικής πράξης. Εικονικές συναλλαγές. Αρχή αναδρομικής εφαρμογής ...

Tags: ΕφΑθ
ΜΔΕφΑθ 78/2022 [ΕΝΦΙΑ]
3.11.2022

ΕΝΦΙΑ. Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτου ΜΔΕφΑθ 78/2022 Tμ. 8o Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν 4223/2013, για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας, που αποτελεί αντικείμενο φορολογικής επιβάρυνσης, λαμβάνονται υπʼ όψιν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια (τιμές εκκίνησης ή αφετηρίας, επιφάνεια ακινήτου, συντελεστές αυξομείωσης, κλπ. - ...

Tags: ΕφΑθ
ΑΠ 222/2021 [Καταγγελία. Ηπιότερα μέτρα]
3.11.2021

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Καταγγελία σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Καταχρηστικότητα λόγω ύπαρξης πρόσφορων ηπιότερων μέτρων ΑΠ 222/2021 Τμ. Β2 Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο κατά παράλειψη της προβλεπόμενης στον Κανονισμό εργασίας πειθαρχικής διαδικασίας. Η βαρύτητα των υπηρεσιακών παραπτωμάτων, ο βαθμός συμμετοχής και η αρμοδιότητα (εισηγητική) του ενάγοντος σε αυτά, σε ...

Tags: ΑΠ
ΜΕφΑθ 1767/2021 [Συνδικαλιστική δράση]
3.11.2021

Καταγγελία λόγω εκδίκησης ως απόρροια της συνδικαλιστικής δράσης του μισθωτού ΜΕφΑθ 1767/2021 Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης? αρκεί ο αιτιώδης σύνδεσμος αυτής με την καταγγελία, ανεξάρτητα από το αν η συνδικαλιστική δράση προκάλεσε ή όχι προσωπική διένεξη ή αντιπαράθεση μισθωτού και εργοδότη, ενώ δεν απαιτείται η ...

Tags: ΕφΑθ
ΜΔΕφΑθ 1740/2021 [Πρόσληψη μισθωτού]
3.11.2021

Πρόσληψη μισθωτού. Καταχώριση εργαζομένου στο ειδικό βιβλίο ΜΔΕφΑθ 1740/2021 Τμ. 9ο Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 9 ΑΝ 1846/1951, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3232/2004, και του άρθρου 2 του Ν 2556/1997, συνάγεται ότι οι εργοδότες, ...

Tags: ΕφΑθ
ΜΔΕφΑθ 1459/2021 [Πίνακας προσωπικού]
3.11.2021

Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού. Πρόστιμο ΜΔΕφΑθ 1459/2021 Τμ. 8ο Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού. Τυπική παράβαση. Απλή διαπίστωση αντικειμενικού γεγονότος. Δέσμια αρμοδιότητα. Μαχητό τεκμήριο ύπαρξης εργασιακής σχέσης. Δυνατότητα ανατροπής τεκμηρίου. Απόδειξη μη ύπαρξης σχέσης εργασίας. Δημόσια έγγραφα. Δελτίο ελέγχου. Πλήρης απόδειξη βεβαιωθέντων από δημόσιο όργανο. Δεν ...

Tags: ΕφΑθ
ΣτΕ 1814/2021 [Νόθευση τιμολογίων. Πρόστιμο]
3.10.2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογικές παραβάσεις. Νόθευση τιμολογίων. Ζήτημα επιβολής προστίμου ακόμη και αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα. Εκπλήρωση των φορολογιών υποχρεώσεων ΣτΕ 1814/2021 Τμ. Β΄ 5μ. Όπως προκύπτει από την ίδια την διατύπωση της περ. β΄ του άρ. 5 παρ. 10 του Ν 2523/1997, σε αντιδιαστολή προς αυτήν της περ. α΄ (της ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1485/2021 [Φορολογία ακινήτων]
3.10.2021

Φορολογία ακινήτων κυριότητας εξωχώριων εταιρειών. Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Επαλήθευση φορολογητέων στοιχείων. Σύμβαση διοικητικής συνδρομής ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ΣτΕ 1485/2021 Τμ. Β΄ 5μ. Κατά την κρατήσασα στο Τμήμα άποψη, κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1, 3 και 4 του ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 131/2021 [Ακυρότητα καταγγελίας]
3.10.2021

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Ακυρότητα καταγγελίας ΑΠ 131/2021 Τμ. Β1 Πρόβλεψη στον Κανονισμό εργασίας της εταιρείας για αυτοδίκαιη λύση (ήτοι χωρίς καταγγελία) της σύμβασης εργασίας με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των προϋποθέσεων προς συνταξιοδότηση. Η εν λόγω ρήτρα μονιμότητας που συνέδεε τη διάρκεια ...

Tags: ΑΠ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.